7 بخش اصلی چوب درخت

یک درخت دارای سه قسمت اصلی است که هر یک وظیفه مشخصی دارند.. تاج، ریشه و تنه درخت که منظور از اجزای درخت، بخشهای اصلی بخش سوم یعنی تنه درخت است.

  1. تاج درخت: شامل کلیه شاخه ها و برگ ها بوده و مرکز تولید غذای درخت است. برگ ها برای تولید غذا به نور و حرارت نیازمندند که آن را از هوا و خاک به دست می آورند.
  2. ریشه درخت: موجب تثبیت و استقرار درخت به زمین شده و آب و مواد معدنی محلول در آن را که بعدا به غذا تبدیل می شوند، بخود جذب می کند.
  3. تنه درخت: با رگه های درونی خود عامل انتقال شیره و غذا است. چوب ناقل شیره، شیره را از ریشه به برگ ها میبرد. پوسته داخلی، غذائی را که در برگها ساخته شده است به شاخه ها، تنه و ریشه ها می رساند.

مهمترین جزء درخت که در تولید و صنایع چوبی کاربرد دارد تنه درخت است که بخشهای تشکیل دهنده آن را بررسی میکنیم.

  1. پوسته (Bark): پوسته، درخت را در مقابل میکروب ها و حشرات محافظت می کند. این قسمت را می توان با پوست حیوانات مشابه دانست. پوسته داخلی غذا را از برگ ها به سایر قسمت های درخت منتقل می نماید.
  2. کامبیوم (Cambium): کامبیوم بافت رشد کننده درخت است که در زیر پوست داخلی قرار دارد.
  3. چوب ناقل شیره (Sapwood): یک قسمت نرم و متخلخل است که در آن مقدار زیادی شیره جریان دارد. وقتی مبادرت به خشک کردن چوب کنیم تبخیر این شیره موجب کاهش حجم تخته می شود.
  4. چوب مرکزی (Heartwood): این قسمت طی سالیان متمادی به هم فشرده شده و صمغ در آن کاملا نفوذه کرده و موجب سختی آن شده است. این قسمت از چوب به خاطر رنگ بهتر، زیبائی بیشتر و مقاومت آن در برابر پوسیدگی، بسیار با ارزش است.
  5. مغز درخت (Pith): این قسمت نرم، مرکز تنه درخت را تشکیل می دهد و پیرترین قسمت درخت است.
  6. رگه های شعاعی (Rays): این قسمت، از سلول هایی بلندی درست شده است که در امتداد شعات مقطع درخت رشد پیدا می کنند و حلق های سالیانه تشکیل دهنده تنه راد به هم مربوط می سازند.
  7. حلقه های سالانه (Growth Rings): این حلقه ها به صورت متحدالمرکز می باشد و از تشکیل چوب به علت بهار و تابستانی به وجود می آیند. عمر هر دخت را می توان با شمارش این حلقه ها اندازه گرفت.

برچسب ها: ریشه، تنه، پوسته، کامبیوم، مغز درخت، چوب مرکزی، حلقه های سالیانه، رگه های شعاعی، صمغ، خشک کردن چوب

بیشتر بخوانید

[jr_instagram id=”2″]