منظور از مسئولیت اجتماعی (Social Responsibility) یک سازمان مجموعه وظایف و تعهداتی است که آن سازمان در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. طبعا این مسئولیت فرای حوزه اقتصادی و مالی شرکت است. سیاستهای مورفلور در زمینه توسعه پایدار از ابتدای کار این موضوع را در شرکت روی میز قرار داده و در این راستا مورفلور بعنوان اسپانسر در برخی زمینه ها، فعالیت داشته است.

تاکنون مورفلور در سه بخش و چهار حوزه مسئولیت اجتماعی خود را تعریف کرده و فعال است:

1- بخش محیط زیستی: با توجه به تولیدات چوبی مورفلور، تمرکز این بخش در حوزه توسعه درختکاری و جنگل داری بصورت کلان و آموزش و رشد آن برای مشتریان مورفلور بصورت خاص است.

2- بخش ورزشی: جهت گسترش فرهنگ ورزش در کشور، مورفلور یک تیم راگبی تاسیس کرده است. با توجه به محجوریت ورزش بانوان در کشور، این تیم مربوط به راگبی بانوان است.

3- بخش آموزش: این بخش در دو حوزه متفاوت فعال است.

3.1: آکادمی مورفلور: چشم انداز و فعالیت آکادمی برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری تورهای فنی، آموزش مجازی و تامین یک پرتال آموزشی به صورت رایگان و برای عموم در حوزه صنایع چوب است.

3.2: توانا: حمایت از آموزش کودکان و دانش آموزان ایرانی برای یادگیری مفاهیم بنیادین نانو تکنولوژی از اعم فعالیتهای مسئولیت اجتماعی مورفلور درحوزه آموزش است.

چارت زیر ساختار سازمانی مورفلور در زمینه مسئولیت اجتماعی را نشان می دهد.