پارکت چوبی طبیعی

خانواده پارکتهای طبیعی مورفلور مخصوص طراحانی است که اصرار به استفاده از فینیشهای مطابق طبیعت دارند. مورفلور در این خانواده محصول، کاملا وفادار به بافت و رنگ چوب بوده است. لایه های فینیش پارکت چوبی طبیعی مورفلور تنها جهت محافظت هر چه ییشتر از این متریال طبیعی است. به واقع در صورتیکه الزامات بصری پروژه محدودیت نداشته باشد، بکارگیری رنگهای خود طبیعت قطعا بهترین گزینه است.دید پارکت    مدل جدید پارکت