پارکت چوبی کلاسیک

خانواده پارکتهای کلاسیک مورفلور شامل محصولاتی با رنگهای غنی و گرم است که کاملا مناسب خانه ها و یا دفاتر کار با دیزاینهای کلاسیک است. تمهای قهوه ای موجود در این پارکتها گرمایی ویژه به هر فضایی میدهد. مورفلور تلاش کرده است با چوبهایی از درختان متفاوت به فینیش درخور طرحیهای کلاسیک و لوکس برسد.     مدل جدید پارکت    مدل جدید پارکت