طبیعت خط راست ندارد! این خطها حاصل محدودیت های تکنولوژی است. در طبیعت زاویه راست وجود ندارد! این ما هستیم که در هنگام تولید محصول به سختی می کوشیم تا منحنی ها را ازمیان برداریم و ناهنجاری های موجود را اصلاح کنیم. این گونه آسانتر است. اینگونه ارزانتر است. اینگونه با سایر کالاهای مستطیلی شکل در یک جعبه گنجانیده خواهند شد!