مورفلور برندی چابک (agile) و جریان کاری در آن، استوار بر الگوریتمهای اسکرام است. مورفلور سازانی فرآیند محور است و کدام برند لوکس در دنیا چنین نیست؟! اصل بنیادی فعالیت افراد در قالب تیم، نه تنها در اجرای هر پروژه، مورفلور جریان دارد، بلکه محور اصلی خواستگاههای آینده نگر شرکت مانند تحقیق و توسعه هر روزه نیز هست.تیم پارکت مورفلور

هیچکس به تنهایی سمفونی را اجرا نمی کند.

ارکستر آن را می نوازد.

مستر تیم مورفلور – 1400

پویه عارف

طراح محصولات

احمد تدینی

مستر تولید

نگار سهیلی

مدیر بازرگانی

فرشته عبداللهی

مدیرعامل

رامین خاکباز

مدیر پروژه

سبحان نراقی

توسعه دهنده کسب و کار

امین پناهی

توسعه دهنده سایت

مائده استادباشی

مدیر دفتر

محمد خلیلی

مدیر پروژه

مهسا نراقی

سرپرست محتوی

فرشاد رفیعی

مدیر حقوقی

هدی نوابی

اسکرام مستر

سازمان چابک چیست؟ 

از لحاظ علم مدیریت، با توجه به امکان تغییرات سریع درخواست مشتری و یا نوسانات زیاد موجود در بازار، سازمانهای مدرن برای انطباق پذیری با آنها با رده بندی و فرم جدیدی به منابع انسانی خود نگاه می کنند که به آن چابک گویند. طبیعتا رده بندی های سازمانی و فرآیندهای کاری در چنین سازمان هایی با آنچه در سازمانهای سنتی وجود دارد متفاوت است. الگوهایی متفاوت مانند اسکرام برای جریان کاری در این سازمانها تعریف شده است.