استخدام در مورفلور

ما مورفلور هستیم: تامین کننده پارکت چوبی کف. آنچه برای مورفلور، ارزش حساب می گردد، چنین است:

  • با توجه به جامعه هدف این برند، دقیق بودن الزام بسیار مهم در تمامی بخشهای کاری است.
  • از لحاظ هندسی هر یک از محصولات مورفلور از یک الگو تبعیت میکند. لذا محصولات مورفلور پارکت هستند.
  • مورفلور حامی محیط زیست است. مورفلور از متریال طبیعی استفاده میکند و به محیط زیست احترام میگذارد.
  • با رویکردی معمارانه اساس فکری محصولات مورفلور، تبعیت از طبیعت است.

با این رویکرد مورفلور در تعریف سه کلمه ای معمول در برند سازی، چنین مشخص میگردد:

   • متمایز     (Not for Everyone)
   • طبیعی    (Inspired by Nature)
   • دقیق      (Make it Simple, But Significant)

اکنون نوبت شماست. اگر به روش کاری ما علاقه دارید، از خودتان برایمان بگوئید. مهم نیست با چه تخصصی؛ فقط اینکه در حوزه کار هم “ارزش”باشیم!

برای همکاری با ما موارد زیر را پر کنید: