آکادمی

آکادمی مورفلور بنیادی علمی است که با توجه به نیاز تولید کنندگان و بازار در زمینه های تئوریک صنعت چوب و انتخاب پارکت تاسیس شده است. وظیفه اصلی آکادمی، تولید محتوی علمی و فنی در صنعت چوب است. متاسفانه نبود هیچ استاندارد اجرایی در موضوع مذکور، باعث شده است معیاری برای کیفیت محتوی علمی و کاربردی ارائه شده در فضای مجازی وجود نداشته باشد. کما اینکه مخاطب با جستجوی هر موضوع ساده یا پیچیده با مطالب پیش پا افتاده، نادرست، نامربوط و تکراری مواجه می شود. این امر منجر به عدم امکان توالی تحقیقات تجربی و نهایتا کاهش کیفیت تولید می شود. با نگاهی دیگر آماتورهای تازه وارد به هر بخش از صنعت چوب باید چرخ را خود اختراع کنند؛ یعنی برای پاسخ به اکثر سوالاتشان بایست خود تجربه کنند.   انتخاب پارکت

برنامه کاری آکادمی به نگارش و تدوین مقالات محدود نمی شود. چشم انداز آکادمی برگزاری کارگاهها، جلسات همفکری با اساتید ایرانی و خارجی، برگزاری تورهای آموزشی در کارخانجات صنایع چوب و مهمتر از همه ایجاد استاندارد در بخشهای مختلف مربوط به چوب و صنایع آن است. هرگونه کمک و همیاری علاقه مندان باعث تسریع این امر خیر می شود.

آکادمی مورفلور بنیادی علمی است که با توجه به نیاز تولید کنندگان و بازار در زمینه های تئوریک صنعت چوب و انتخاب پارکت تاسیس شده است. وظیفه اصلی آکادمی، تولید محتوی علمی و فنی در صنعت چوب است. متاسفانه نبود هیچ استاندارد اجرایی در موضوع مذکور، باعث شده است معیاری برای کیفیت محتوی علمی و کاربردی ارائه شده در فضای مجازی وجود نداشته باشد. کما اینکه مخاطب با جستجوی هر موضوع ساده یا پیچیده با مطالب پیش پا افتاده، نادرست، نامربوط و تکراری مواجه می شود. این امر منجر به عدم امکان توالی تحقیقات تجربی و نهایتا کاهش کیفیت تولید می شود. با نگاهی دیگر آماتورهای تازه وارد به هر بخش از صنعت چوب باید چرخ را خود اختراع کنند؛ یعنی برای پاسخ به اکثر سوالاتشان بایست خود تجربه کنند.   انتخاب پارکت

برنامه کاری آکادمی به نگارش و تدوین مقالات محدود نمی شود. چشم انداز آکادمی برگزاری کارگاهها، جلسات همفکری با اساتید ایرانی و خارجی، برگزاری تورهای آموزشی در کارخانجات صنایع چوب و مهمتر از همه ایجاد استاندارد در بخشهای مختلف مربوط به چوب و صنایع آن است. هرگونه کمک و همیاری علاقه مندان باعث تسریع این امر خیر می شود.